fiscaal voordeel voor bedrijven

WBSO subsidie

De WBSO is een al langer bestaande subsidieregeling (sinds 1994) die een deel van de loonkosten en bijkomende kosten en uitgaven voor innovatieve activiteiten vergoedt. In 2018 bestaat de subsidie uit een bijdrage van 31% over de eerste € 350.000 aan subsidiabele kosten en 14% over het meerdere. In de loop der jaren is het budget voor de WBSO subsidie telkens verhoogd.
Voor 2018 is een budget van € 1.163 mln. voor de WBSO beschikbaar gesteld.
Vanwege de laagdrempeligheid en de koppeling met een andere fiscale subsidie, de Innovatiebox is de WBSO interessant voor elke innovatieve onderneming.


De volgende werkzaamheden komen voor WBSO subsidie in aanmerking:
1. Ontwikkeling van producten, processen of programmatuur.
2. Technisch wetenschappelijk onderzoek.

De kosten die in aanmerking komen voor de WBSO-subsidieregeling bestaan uit loonkosten en bijkomende kosten en uitgaven.
Kosten en uitgaven die in aanmerking kunnen komen zijn bijvoorbeeld:
- Kosten voor het laten doen van metingen aan of het testen van prototypes,
- Kosten van huur van apparatuur van derden die noodzakelijk zijn voor het WBSO project
- materialen en grondstoffen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches of prototypes.

Rekenvoorbeeld WBSO
Stel, uw bedrijf besteedt in 2018 2.000 uur aan innovatieve werkzaamheden tegen een gemiddeld uurtarief van € 30. De subsidiabele loonkosten in het kader van de WBSO bedragen dan € 60.000 (€ 2.000 x € 30).
Stel, uw bedrijf maakt daarnaast kosten t.w.v. € 30.000.

De totale subsidiabele kosten bedragen dan € 90.000 (€ 60.000+€ 30.000).
De afdrachtvermindering loonheffing (subsidie) bedraagt vervolgens € 27.900 (31% x € 90.000). Voor jonge ondernemingen geldt zelfs een startersbonus. Voor deze jonge ondernemingen bedraagt de subsidie 40%. In dit rekenvoorbeeld zou de subsidie uitkomen op € 36.000.

N.B. U kunt er ook voor kiezen geen kosten en uitgaven op te voeren maar te opteren voor de zg. forfaitaire regeling. I.p.v. het opvoeren van specifieke kosten en uitgaven wordt het uurtarief dan verhoogd met €10/uur voor de eerste 1.800 uur en €4/uur voor het meerdere.

Bij 2.000 uur aan innovatieve werkzaamheden en een uurtarief van €30 bedraagt de subsidie dan: (1.800 uur x € 40) + (200 x € 34) = € 78.800 x 31% = € 24.428.
 
Kern van de WBSO
 • Doelgroep: In Nederland belastingplichtige ondernemers die aan Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) doen of organisaties die contractresearch uitvoeren.
 • Belastingsfeer: Loonbelasting, Inkomstenbelasting.
 • Wetsartikel: Artikel 21-29 van de Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting (WVA) en Premie Volksverzekeringen; Artikel 3.77 van de Wet Inkomstenbelasting 2001.
 • Uitvoerende instantie: Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl).
 • Fiscaal effect: Rechtspersonen: Afdrachtvermindering op de loonheffing.          
 •                     IB-ondernemers: Verhoging van de zelfstandigenaftrek.
                      IB-ondernemer met personeel: Verhoging van de zelf-
                      standigen aftrek en eventueel ook afdrachtvermindering                                           op de loonheffing.
 • Subsidie effect: In 2018 is de subsidie 31% over de eerste € 350.000 aan subsidiabele kosten en 14% over het meerdere. Jonge ondernemingen (minder dan 5 jaar loonbelastingplichtig), zogenaamde technostarters, hebben recht op 40% aftrek over de eerste € 350.000 aan subsidiabele kosten.
 • Voor IB-ondernemers geldt de zelfstandigenaftrek. Deze aftrek bedraagt in 2017 € 12.522. Voor zelfstandigen die als starter worden aangemerkt bedraagt de aftrek zelfs € 18.786.
 • De WBSO subsidieregeling is nauw verbonden met een andere fiscale faciliteit, de Innovatiebox. Ondernemers die recht hebben op een WBSO-subsidie, kunnen mogelijk ook gebruik maken van de Innovatiebox-faciliteit. Vanaf 2018 is de RDA-subsidiergegeling geïntegreerd in de WBSO-subsidieregeling, hierdoor kunnen ook R&D-kosten en -uitgaven opgevoerd worden binnen de WBSO-aanvraag.

Lees meer over de WBSO subsidieregeling >

Controles
Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) voert steekproefsgewijs controles uit bij bedrijven die gebruik maken van de WBSO. Gecontroleerd wordt of de administratie op de juiste wijze wordt gevoerd en of de verantwoorde werkzaamheden overeenkomen met de aangevraagde en toegekende S&O-projecten. Lees hier meer over de WBSO controle.

Terug naar boven