fiscaal voordeel voor bedrijven

RDA - Research & Development Aftrek

De RDA subsidie, ook wel RDA aftrek genoemd, is een fiscale subsidie en geldt vanaf 2012. De RDA subsidie zorgt naast de WBSO en de Innovatiebox voor lastenverlichting voor innovatieve ondernemers.
Met de RDA subsidieregeling kan een extra aftrek worden verkregen op de fiscale winst. Voorwaarde bij de RDA is dat er gebruik wordt gemaakt van de WBSO subsidieregeling.
 

Let op: vanaf 1 januari 2016 kunt u geen RDA-subsidie meer aanvragen. De RDA subsidieregeling is opgegaan in de WBSO subsidieregeling.RDA Subsidie
De RDA is een extra aftrekpost bedoeld als subsidie op kosten en uitgaven (niet zijnde loonkosten) die u doet ten behoeve van een WBSO-project. In 2015 mag een onderneming 60% van deze kosten en uitgaven aftrekken van de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting. Het kan gaan om investeringen in bijvoorbeeld huur van apparatuur, aankoop van materialen, investeringen in een laboratorium, enz.
Bij een winstbelastingpercentage van 25% zal de RDA subsidie een netto voordeel opleveren van 15%. Omgerekend naar een normale (bruto) subsidie is dit een voordeel van 20%. Het budget voor de RDA bedraagt in 2015 €238 miljoen. 

Er wordt echter een onderscheid gemaakt tussen bedrijven die meer dan 150 uur per maand WBSO aanvragen en minder dan 150 uur per maand. Voor bedrijven die minder dan 150 WBSO-uren per maand realiseren geldt het zg. forfaitaire RDA regime.

Voor het bepalen van de hoogte van RDA subsidie zijn dus twee situaties denkbaar:

1. Een vast bedrag per uur (forfaitair). 
Dit is voor bedrijven waarbij de goedgekeurde WBSO uren minder dan 150 uur per maand bedragen. Deze grens geldt per afzonderlijke aanvrager, per aanvraagperiode.

Subsidie:
Het bedrag dat in aanmerking komt voor de RDA subsidie wordt bepaald door het aantal goedgekeurde WBSO uren te vermenigvuldigen met € 15. 60% van dit bedrag mag extra afgetrokken van de fiscale winst. Rekenvoorbeeld >
Als wordt verwacht dat de kosten/uitgaven t.b.v. de WBSO projecten hoger zijn dan € 50.000 wordt op verzoek het RDA subsidiebedrag berekend o.b.v. de geschatte kosten en uitgaven.

2. Op basis van geschatte kosten/uitgaven.
Dit regime geldt voor bedrijven met meer dan 150 goedgekeurde WBSO uren per maand. Alle niet-loonkosten én uitgaven voor bedrijfsmiddelen die direct toerekenbaar zijn aan WBSO projecten komen in aanmerking voor RDA subsidie (bijvoorbeeld materialen en huur van apparatuur) en R&D-investeringen (bijvoorbeeld lab equipment) in aanmerking.

Subsidie:
De RDA subsidie o.b.v. geschatte kosten/uitgaven bestaat uit een heffingskorting ter grootte van 60% van de S&O kosten/uitgaven (WBSO kosten/uitgaven), die mag worden afgetrokken van de fiscale winst. Rekenvoorbeeld >

Door de subsidiegever wordt een onderscheid gemaakt tussen kosten en uitgaven. Kosten moeten uitsluitend dienstbaar zijn aan de WBSO projecten, uitgaven moeten dienstbaar zijn aan de WBSO projecten. Dit betekent concreet dat als slechts een gedeelte van de uitgave (bijv. een gebouw) dienstbaar is aan S&O, dit gedeelte mag worden meegenomen in de berekening van RDA uitgaven.
Voor uitgaven van meer dan € 1.000.000 voor een bedrijfsmiddel geldt dat deze jaarlijks voor 1/5 deel in aanmerking mogen worden genomen voor de RDA subsidie.

Voorbeelden van kosten die in aanmerking komen: 
- Aanschaf van verbruiksgoederen, materialen en grondstoffen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches.
- Kosten voor het laten vervaardigen van prototypes zonder productieve of commerciële eindbestemming door derden.
- Aanschaf van licenties voor specifieke softwarepakketten of ICT-tools die noodzakelijk zijn in het kader van het WBSO project.
- Kosten voor het doen van metingen aan of het testen van prototypes.
- Kosten van huur van apparatuur van derden die noodzakelijk is voor het WBSO project.

Voorbeelden van uitgaven die in aanmerking komen:
- (delen van) gebouwen direct en uitsluitend dienstbaar aan WBSO werkzaamheden.
- Apparatuur of instrumenten direct en uitsluitend dienstbaar aan WBSO werkzaamheden.
- Apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor het kunnen vervaardigen van modellen, proefbatches of prototypen zonder commerciële eindbestemming.
- ICT middelen specifiek bedoeld voor WBSO werkzaamheden.

Uitgesloten kosten/uitgaven van de RDA subsidieregeling vindt u hier >

Na afloop van het kalenderjaar moeten de daadwerkelijk gemaakte kosten en uitgaven van R&D gemeld worden. Bedrijven die RDA subsidie hebben ontvangen o.b.v. een vast bedrag per uur hoeven uitsluitend de werkelijk gerealiseerde WBSO uren door te geven.

Kern van de RDA

  • Doelgroep: Innovatieve ondernemers.
  • Belastingsfeer: Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting.
  • Wetsartikel: Artikel 3.52a in de Wet inkomstenbelasting 2001.
  • Uitvoerende instantie: Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl).
  • Fiscaal effect: Heffingskorting op de Vennootschaps- of Inkomstenbelasting.
  • Subsidie effect:           Een aftrek van 60% van kosten/uitgaven
  •                                  op de winst, of een aftrek van 60% van € 15 maal
                                     het aantal WBSO uren.                     
  • Overig: De RDA is gekoppeld aan de WBSO subsidieregeling en sluit zoveel mogelijk aan bij de procedure voor het aanvragen van WBSO subsidie. Dit bekent dat WBSO subsidie en RDA subsidie tegelijkertijd aangevraagd worden.
Terug naar boven