fiscaal voordeel voor bedrijven

Innovatiebox

Via de innovatiebox kunnen ondernemers winsten behaald uit innovatieve activiteiten onderbrengen in een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. De winst die in deze tariefbox valt wordt belast tegen een effectief tarief van slechts 5% in plaats van 25%. Dit betekent dus een winstvrijstelling van maximaal 80%.

Om aanspraak te kunnen maken op de Innovatiebox, moet de ondernemer aan twee voorwaarden voldoen:
  1. De ondernemer moet in het bezit zijn van een S&O verklaring (WBSO-beschikking) of octrooien dan wel kwekersrechten.
  2. De voortbrengingskosten van de innovatieve activiteiten moeten worden terugverdiend (dit vormt de zogenaamde drempel).
Afspraken met betrekking tot de toepassing van de Innovatiebox worden gemaakt met de Belastingdienst. Deze zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ heeft een looptijd van meerdere jaren. Voor de Innovatiebox is een jaarlijks budget van € 625 mln. beschikbaar gesteld.
 
Kern van de Innovatiebox
  • Doelgroep: Vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen die in het bezit zijn van een WBSO-beschikking (S&O-verklaring), octrooien en/of kwekersrechten.
  • Belastingsfeer: Vennootschapsbelasting.
  • Wetsartikel: Artikel 12b in de Wet op Vennootschapsbelasting 1969.
  • Uitvoerende instantie: Belastingdienst.
  • Fiscaal effect: Een deel van de winst wordt ondergebracht in een speciale tariefbox (5%) voor de vennootschapsbelasting.
  • Subsidie effect: Belastingvoordeel. Winst uit innovatieve activiteiten wordt belast tegen een effectief tarief van 5% i.p.v. 25%. Dit betekent een winstvrijstelling van maximaal 80%.
  • Overig: De Innovatiebox-faciliteit is uniek vergeleken met andere subsidies omdat met de Belastingdienst overlegd moet worden over het gedeelte van de winst dat toe te rekenen is aan innovatieve activiteiten.


Rekenvoorbeeld innovatiebox

Stel, u behaalt in 2017 een innovatiewinst van € 50.000. (lees: winsten die zijn voortgekomen uit immateriële activa waarvoor octrooien of WBSO-verklaringen zijn verleend). Wanneer dit bedrag ‘normaal’ belast zou worden, betaalt u hier € 12.500 (25%) belasting over. Echter, wanneer u deze innovatiewinst in de innovatiebox zou onderbrengen, betaalt u slechts € 2.500. De innovatiebox zorgt in dit voorbeeld voor een netto belastingvoordeel van € 10.000 in 2017.


Forfaitaire innovatiebox

Vanaf 1 januari 2013 bestaat de mogelijkheid om op verzoek  25% van de winst aan te merken als innovatieboxwinst (met een maximum van € 25.000). Voor dit deel van de winst geldt dan een belastingtarief van effectief 5% in plaats van 20% of 25%. Ondernemers kunnen voor een periode van drie jaar de innovatieboxvoordelen op deze eenvoudige wijze bepalen. Na deze periode moet worden bepaald op de onderneming nog steeds kwalificeert voor de innovatiebox (bijv. door in het bezit te zijn van WBSO-verklaringen).
Door de maximering op een innovatieve winst van € 25.000 heeft de regeling vooral betekenis voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Uiteraard kan ook de ‘normale’ wettelijke regeling worden benut als dat voordeliger is.


Zoals bovenstaand rekenvoorbeeld illustreert zijn de WBSO-subsidieregeling en de Innovatiebox nauw met elkaar verbonden. Een juiste afstemming tussen Innovatiebox en WBSO-subsidieaanvraag is van groot belang om optimaal te kunnen profiteren van deze fiscale subsidieregelingen.

Lees meer over de innovatiebox >

Terug naar boven