fiscaal voordeel voor bedrijven

Subsidienieuws - fiscale subsidies

Maart 2018 - Omissie in overgangsrecht Innovatiebox per maart 2018 hersteld
Staatssecretaris Snel van Financiën heeft laten weten dat een omissie in de Innovatiebox wordt hersteld: Per 1 maart 2018 wordt het effectieve tarief van de Innovatiebox van 7 procent ook toegepast op voordelen op immateriële activa die zijn voortgebracht voor 1 juli 2016.
Hiermee wordt het verschil opgeheven dat sinds 1 januari 2018 is ontstaan tussen de voordelen uit deze, onder overgangsrecht vallende, immateriële activa en de andere immateriële activa die onder de Innovatiebox vallen.
 
Achtergrond: Per 1 januari 2018 is het effectieve tarief van de Innovatiebox verhoogd van 5 naar 7 procent. Deze verhoging zou gelden voor alle immateriële activa die toegang hebben tot de Innovatiebox. Door een omissie in het Belastingplan 2018 is dat voor immateriële activa die onder het hierna genoemde overgangsrecht vallen niet gebeurd. Het gaat om het overgangsrecht voor immateriële activa die uiterlijk op 30 juni 2016 zijn voortgebracht en waarvoor is gekozen voor toepassing van de Innovatiebox. Dit overgangsrecht geldt uiterlijk tot en met 30 juni 2021 en voorziet erin dat de Innovatiebox, zoals die gold op 31 december 2016, van toepassing blijft op die immateriële activa.
Voor de voordelen uit de immateriële activa die onder het overgangsrecht vallen en die vanaf 1 maart 2018 worden behaald, geldt vanaf 1 maart 2018 dus ook het effectieve tarief van 7 procent.
 
Bron: www.rijksoverheid.nl


29 december 2017 – MIA/VAMIL 2018
De milieulijst 2018 t.b.v. de MIA/Vamil subsidieregeling voor 2018 is bekend gemaakt. Het budget voor MIA bedraagt voor 2018 € 99 miljoen. Voor Vamil is in 2018 € 40 miljoen beschikbaar.
De opvallendste wijzigingen in de lijst zijn:
- Er is een nieuw thema op de Milieulijst t.b.v. het inzetten van CO2 als grondstof in de chemische industrie (Carbon2Chem).
- Nieuw voor boeren en tuinders op de lijst is het gebruik van CO2 als grondstof in de tuinbouw,
maatregelen tegen erfafspoeling, een gesloten systeem om machines schoon te maken of het schoonhouden van verharde veepaden.  Het hierbij behorende certificaat “maatlast Schoon Erf” is een vereiste voor het gebruik maken van de  fiscale voordelen MIA en Vamil
- Ondernemers die investeren in volledig elektrische auto’s kunnen ook in 2018 rekenen op MIAVamil-steun. Nieuw is de mogelijkheid investeringen in schoner rijden met bestaande auto's te melden (A 3160 en A 3194). Ook lithiumhoudende accu’s voor vaartuigen (A 3310) komen in 2018 in aanmerking.
- M.b.t. duurzaam bouwen: Voor gebouwen met groenverklaring volgens de Regeling Groenprojecten (D 6110 tot en met E 6113) kan in 2018 maximaal het in de groenverklaring vastgestelde projectvermogen gemeld worden voor MIAVamil.
Voor gebouwen met BREEAM, GPR of LEED BD+C geldt voortaan de aanvullende eis dat ze moeten voldoen aan de isolatie-eisen voor de industriefunctie zoals omschreven in het Bouwbesluit 2012.

Bron: RVO.nl


28 december 2017 – De Energie-investeringsaftrek 2018
De Energielijst 2018 is vandaag gepubliceerd. Het subsidiebudget voor 2018 daalt t.o.v. 2017 licht, van €166 miljoen naar €147 miljoen. Het aftrekpercentage daalt van 55% in 2017 naar 54,5% in 2018.
Een belangrijke wijziging op de energielijst 2018 is de toevoeging van een geheel nieuw hoofdstuk gericht op energiebalancering. De stimulering wordt gericht op de opslag van elektriciteit in batterijen, toepassingen op het gebied van power-to-gas, power-to-heat en smart grid.

Overige opvallende wijzigingen in de lijst:
- De specifieke lichtstroom van een LED-buis dient ten minste 130 lm/W te bedragen. In 2017 was dit nog 120 lm/W;
- De eis t.a.v. de COP-waarde voor airco-systemen o.b.v. warmtepomptechniek is gewijzigd van 4 naar 4.4.
- Daarnaast is een aftopping toegevoegd voor de warmtepomp en het bijbehorende verwarmingsnet. Het maximumbedrag dat voor de warmtepomp inclusief verwarmingsnet inaanmerking komt bedraagt € 1.000 per geïnstalleerde kW van het nominaal thermisch vermogen van de buitenunit.
- Voor investeringen die in de generieke categorie vallen: De omrekenfactor van elektriciteit (kWh) naar primair aardgasgebruik (Nm3 aardgas equivalent) is aagepast van 0,26 naar 0,22. Dit leidt er toe dat een investering in de vervanging van een gasgestookte installatie door een elektrische installatie eerder in aanmerking zal komen.
- De omschrijving koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht is opgesplitst in systemen met een luchtdebiet tot 3.000 m3  per uur en systemen groter dan 3.000 m3 per uur. De technische eisen zijn per systeem afwijkend.
- De toepassing van LED-verlichting in nieuwe bedrijfsgebouwen is inmiddels gangbaar geworden.
EIA op LED-verlichting anders dan LED-buizen is vanaf 2018 alleen nog beschikbaar voor toepassing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen.

Bron: RVO.nl


30 december 2016 - Wijzigingen EIA 2017
De Energielijst 2017 is gepubliceerd. Voor 2017 stijgt het EIA-subsidiebudget van € 161 miljoen naar € 166 miljoen. De opvallendste wijzigingen in de lijst:
- Een brede verruiming van de besparingsnormen, die met name gunstig is voor energiebesparing bij het midden- en grootbedrijf;
- Een andere opvallende wijziging is dat voor LED-verlichting het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt is gemaximeerd. Het maximumbedrag dat in aanmerking komt bedraagt € 25 per 1000 lumen door de armatuur gegenereerde lichtstroom;
- De specifieke lichtstroom van een LED-buis dient ten minste 120 lm/W te bedragen. In 2016 was dit nog 110 lm/W;
- Zonnecollectoren met een totale apertuuroppervlakte van minder dan 200 m² komen in aanmerking voor EIA, in 2016 was dit 100 m²;
- Nieuw: Immersiekoeling voor dataservers door middel van natuurlijke convectie;
- Nieuw: Energiezuinige blazende luchtkoeler met EC ventilatoren;
- Nieuw: UV-A LED-drooginstallatie;
- Nieuw:  Meesturende en intrekbare achteras voor trekkende voertuigen.

Bron: www.RVO.nl


29 december 2016 - Wijzigingen MIA Vamil 2017
In de Staatscourant is vandaag de Milieulijst 2017 gepubliceerd. Hieronder enkele opvallende wijzigingen in de lijst:
- Nieuw op de Milieulijst 2017 zijn de elektrische bestelauto en de elektrische bus;
- Naast code voor duurzaam beton en duurzame bitumen dakbedekking zijn waterdoorlatend straatwerk met drainvoegen en douchesystemen met waterrecycling nieuw op de lijst;
- Het MIA-voordeel voor duurzame gebouwen volgens certificeringsschema’s BREEAM-NL, GPR Gebouw en LEED BD+C is verlaagd;
- Code E 6117 Duurzaam nieuw of grootschalig gerenoveerd gebouw volgens BREEAM-NL is vervallen;
- Code E 612 2Duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.2 is ook vervallen;
- In de lijst zijn vier scheidingstechnieken met veelbelovende circulaire effecten opgenomen, zoals Near Infrared-afvalscheidingsinstallatie (NIR), magnetische dichtheidsscheiding (MDS), Scheidingsinstallatie voor non ferro metalen en RVS op basis van inductie en sorteerinstallatie met robots;
- Met code C 6311 voor duurzaam beton sluit MIAVamil aan bij de Green Deal Verduurzaming Betonketen. Ook de opname van code A 6312 voor duurzame dakbedekking richt zich op stimulering van de inzet van gerecycled materiaal.

Bron: Staatscourant d.d. 29 december 2016


September 2016 – meer budget voor de EIA-subsidieregeling in 2017
Het kabinet maakt in lijn met de doelen van het Energieakkoord werk van het verminderen van de C02-uitstoot. Om energiebesparing in de energie-intensieve industrie extra te stimuleren, maakt het kabinet geld vrij om de Energie-investeringsaftrek (EIA) te verruimen. Dit, door bijvoorbeeld investeringen met een langere terugverdientijd (12 jaar in plaats van 8 jaar) in aanmerking te laten komen voor de EIA. Hiervoor worden onder andere de besparingsnormen in de Energie-investeringsaftrek (EIA) verruimd ten gunste van industriële bedrijven.
De exacte invulling van de Energie-investeringsaftrek wordt later dit jaar bekend gemaakt. 

In 2017 wordt eenmalig € 15 miljoen toegevoegd aan het EIA-budget, waarmee het totale budget op € 176 miljoen uitkomt. 

Bron: Miljoenennota 2017


September 2016 – WBSO 2017
Vandaag, op Prinsjesdag 2016, zijn de kabinetsplannen voor 2017 gepubliceerd. De belangrijkste punten voor de WBSO zijn:
- De percentages van de S&O-afdrachtvermindering (WBSO) voor 2017 blijven ongewijzigd ten opzichte van 2016. Dit wil zeggen dat ook in 2017 de WBSO subsidie bestaat uit een bijdrage van 32% over de eerste € 350.000 aan subsidiabele kosten en 16% over het meerdere.
Zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor een verhoging van de zelfstandigenaftrek. De bedragen zullen later worden geïndexeerd. Zodra deze bedragen bekend zijn, zullen we dit publiceren op onze website.
- Het WBSO budget wordt in 2017 verhoogd van € 1.143 miljoen in 2016 naar € 1.205 miljoen in 2017. In de jaren na 2017 neemt het budget met € 85 miljoen toe.

Bron: Miljoenennota 2017


November 2015 - Budget en percentage voor Energie-Investeringsaftrek (EIA) voor 2016 verhoogd
In de 4e nota van wijziging Belastingplan 2016 is een verhoging van het percentage van de EIA voor 2016 opgenomen. Op dit moment geldt voor de EIA een aftrekpercentage van 41,5%. Voor 2016 is dit percentage 58%.
Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% betekent dit en netto voordeel van 14,5%.

Bron: www.rijksoverheid.nl


September 2015: Veel veranderingen vanaf 2016 voor de WBSO-subsidieregeling 
Als onderdeel van het Belastingplan 2016 en de daarbij behorende Memorie van Toelichting heeft het Kabinet haar plannen kenbaar gemaakt voor het innovatiebeleid in 2016. Onderstaand de gevolgen voor de WBSO subsidieregeling en de RDA (Research & Development Aftrek). De belangrijkste wijzigingen betreffen: 

1. Gewijzigde percentages
Een gewijzigde tariefstelling van de subsidie. De grens tussen de eerste en de tweede schijf verandert. Deze ligt nu nog op € 250.000 en wordt verhoogd naar € 350.000. Het subsidietarief verandert ook. Het tarief voor de eerste schijf ligt nu op 35%, maar wordt in 2016 32%. Het tarief in de tweede schijf ligt nu nog op 14%, maar wordt in 2016 16%. Voor startende en jonge bedrijven (“technostarters”), wordt het tarief van de eerste schijf verlaag van 50 naar 40%. Voor gevestigde bedrijven geldt dat de veranderingen verschillend kunnen uitpakken. Afhankelijk van de hoeveelheid S&O-uren en R&D-kosten, zal het per saldo voordeliger of minder voordeliger worden. Voor een grote groep bedrijven zal het grosso modo gelijk blijven.   

2. Minder indieningscategorieën
De indieningscategorieën “analyse van de technische haalbaarheid” en “technisch onderzoek” vervallen. Het zijn indieningscategorieën waarvan relatief weinig gebruik wordt gemaakt.   
 
3. WBSO en RDA gaan samen
De derde en meteen het meest in het oog springende wijziging van de vernieuwde WBSO-regeling is dat de RDA (Research & Development aftrek) wordt samengevoegd met de WBSO. Het voordeel daarvan is dat nu zowel WBSO als de RDA via de loonheffing te verrekenen zijn.
Het berekenen van de kostengrondslag voor de RDA gaat ook veranderen voor zover dit de  forfaitaire methode betreft. Deze zal in de nieuwe situatie te berekenen zijn door de eerste 1.800 S&O-uren in een kalenderjaar te vermenigvuldigen met € 10,= en de overige S&O-uren met € 4,=. Voorbeeld: Bij 2.000 uren zal de grondslag dus € 18.800 bedragen (1.800 x € 10 + 200 x € 4). 

4. Programmatuur
De vierde belangrijke verandering is dat het begrip programmatuur wordt “verduidelijkt”. In feite betreft het een inperking van de werkzaamheden die tot speur- en ontwikkelingswerk worden gerekend v.w.b. de programmatuurontwikkeling.
In de wettekst verandert niet zoveel, maar volgens de toelichting zullen het technische ontwerp, de beschrijving van architectuur en instructies en natuurlijke taal buiten de definitie van programmatuur (ontwikkeling) vallen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat hier de implicatie van is. Vooralsnog lijkt de huidige toelichting op de beoogde wetswijziging een bevestiging van de aangescherpte  beoordelingspraktijk, zoals deze in de afgelopen jaren al te bemerken was.
 

Juli 2015 - Kabinet voegt de WBSO en RDA subsidieregeling samen.
Minister Kamp voegt de twee belangrijkste subsidieregelingen voor het bedrijfsleven samen; de RDA subsidieregeling gaat op in de WBSO subsidieregeling.
Met deze beslissing komt Kamp tegemoet aan de kritiek op de RDA. De RDA subsidieregeling is een fiscale subsidie op kosten en uitgaven van innovatie-activiteiten, in de vorm van een lagere winstbelasting. Dit is niet geschikt voor veel jonge innovatieve bedrijven, omdat deze vaak in de eerste paar jaar nog geen winst maken.
Na samenvoeging van de twee regelingen (WBSO en RDA) worden beide subsidies uitgekeerd in de vorm van een lagere loonbelasting. Hierdoor hebben bedrijven die nog met aanloopverliezen kampen, toch fiscaal voordeel. Ondernemers krijgen straks dus nog maar één beschikking.
De beoogde datum van inwerkingtreding van de geïntegreerde regeling is 1 januari 2016.

Bron: Het Financieele Dagblad, woensdag 8 juli 2015


Januari 2015 - Wiebes naar Hoge Raad voor Afdrachtvermindering onderwijs
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 december 2014 beslist dat ook niet-diplomagerichte opleidingen (deelkwalificaties) in aanmerking komen voor de toepassing van de Afdrachtvermindering onderwijs (WVAOW).
Staatssecretaris Wiebes (Financiën) laat in een antwoord op Kamervragen hierover nu weten tegen deze uitspraak in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. 

Het gerechtshof is in zijn uitspraak tot het oordeel gekomen dat de deelkwalificatie "Praktijk Basisoperator" een opleiding is in de zin van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Dit in afwijking van het standpunt van de Belastinginspecteur en de eerdere uitspraak van de rechtbank. 
De staatssecretaris laat ook weten dat de daarvoor in aanmerking komende bedrijven – in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad – gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen aangebrachte correcties. Op verzoek van belanghebbende kan de Belastinginspecteur deze bezwaren aanhouden totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan. 

Mocht uit het arrest van de Hoge Raad straks blijken dat een naheffingsaanslag tot een te hoog bedrag is opgelegd, dan zal vermindering van de belastingaanslag plaatsvinden, zo belooft Wiebes. 

De Afdrachtvermindering onderwijs is met ingang van 1 januari 2014 opgevolgd door de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN).

Bron: www.rijksoverheid.nl


December 2014 - Belangrijk nieuws – WVA onderwijs voor deelkwalificaties toch mogelijk
Alhoewel de WVA-onderwijs per 31 december 2013 ophield te bestaan, om in 2014 te worden opgevolgd door de Subsidieregeling Praktijkleren, heeft deze WVA-regeling bij menig bedrijf in Nederland voor onrust gezorgd in het afgelopen jaar. De WVA-onderwijs - formeel Wet Vermindering Afdrachtvermindering loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, onderdeel onderwijs - is een fiscale subsidieregeling. De Belastingdienst is daarom verantwoordelijk is voor de uitvoering en controle.

De Belastingdienst is in 2013 gestart met een landelijke controlecampagne, die op dit moment nog steeds loopt. Doel van dit gerichte boekenonderzoek bij bedrijven en non-profit organisaties is vast te stellen of terecht gebruik is gemaakt van deze fiscale aftrekregeling. Voor verschillende manieren van scholing van werknemers gold deze aftrek. Vooral de aftrek voor werknemers die de MBO-opleiding op basis van het BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) volgden, was populair. De boekenonderzoeken door de Belastingdienst hebben voor veel bedrijven geleid tot onaangename verrassingen. Landelijk is door de Belastingdienst al zo’n € 70 miljoen aan naheffingsaanslagen opgelegd, met de daarbij uitgesproken verwachting – blijkens de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 november 2014 – dat er nog zo’n € 80 miljoen aan naheffingen in  het vat zit voor de Staatskas. Of deze bedragen werkelijk zo hoog zullen uitvallen, is door een rechterlijke uitspraak van 16 december jongstleden nog maar de vraag.

Landelijk hebben de acties van de Belastingdienst diverse bezwaar- en beroepszaken tot gevolg gehad. Zeer onlangs is in hoger beroep uitspraak gedaan door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Eén van de belangrijke kwesties die hierbij speelt is de vraag of de WVA ook toegepast mag worden als de opleidingen alleen gericht zijn op het behalen van deelkwalificaties.
De wetgeving is op dit punt niet helder. Een andere bron, te weten het onder redactie van de Belastingdienst jaarlijks uitgegeven Handboek Loonheffingen, bevat ook geen enkele clou dat gebruik van de WVA bij het volgen van onderwijs gericht op deelkwalificaties niet toegestaan is.

De Belastingdienst zag/ziet dit anders, zo ook de Rechtbank Noord-Nederland, blijkens een uitspraak van 4 juni 2013. In hoger beroep neemt het Hof nadrukkelijk een ander standpunt in:“Naar het oordeel van het Hof brengt […] een redelijke uitleg van artikel 14 van de WVA in combinatie met de desbetreffende bepalingen in de WEB met zich, dat tot het volgen van beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg eveneens het volgen van beroepsonderwijs leidend tot deelkwalificaties behoort”.

Voor nadere vragen of behoefte aan overleg over de WVA-onderwijs kunt u contact opnemen met Pienter: 055-5 785 433.

Bron: Rechtspraak.nl, zaaknummer ECLI:NL:GHARL:2014:9822

December 2014 - De milieulijst 2015 is gepubliceerd.
Milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor de MIA subsidie of VAMIL faciliteit, zijn terug te vinden op de Milieulijst. Deze milieulijst wordt jaarlijks gepubliceerd. Op de Milieulijst voor 2015 staan investeringen waarbij 13,5%, 27% of 36% van de investeringskosten mag worden afgetrokken van de fiscale winst. Komt de investering in aanmerking voor de VAMIL dan mag tot 75% van de investering vervroegd, willekeurig worden afgeschreven.

Het budget voor de MIA subsidie blijft in 2015 hetzelfde als 2014, namelijk €93 miljoen. Ook voor de VAMIL blijft, net als vorig jaar, €38 miljoen beschikbaar.
De belangrijkste veranderingen in de milieulijst voor 2015 zijn:

Duurzame gebouwen
In voorgaande jaren kon voor duurzame gebouwen gebruik worden gemaakt van zowel de MIA als de VAMIL. In 2015 echter komen investeringen in duurzaam bouwen alleen nog voor MIA subsidie in aanmerking. De termijn voor afgifte van de vereiste certificaten is verruimd.

Schadelijke koelmiddelen vervangen
De MIA/VAMIL subsidieregeling biedt in 2015 fiscaal voordeel voor het vervangen van schadelijke koelmiddelen naar natuurlijke koudemiddelen in bestaande koelinstallaties.

Milieuvriendelijk rijden gehandhaafd
Investeren in elektrische en hybride auto's wordt ook in 2015 fiscaal ondersteund. Daarvoor hanteren de regelingen net als in 2014 een maximumbedrag per auto. Let op: Hybride auto's met dieselmotoren komen niet meer in aanmerking.

Duurzame voedselproductie
In 2015 is ook fiscaal voordeel mogelijk voor investeringen in lokale verwerking van landbouwgewassen. Het moet gaan om verwerkingsprocessen die nu nog centraal en grootschalig plaatsvinden. Deze ontwikkeling is bekend onder de term ‘voorwaartse integratie’.
Het duurzaam telen van gewassen in een kas komt al jaren in aanmerking voor MIA/VAMIL subsidie. In 2015 komt daar ook het telen van gewassen onder gecontroleerde omstandigheden in een gebouw bij.  Voorwaarde is dat de teelt moet voldoen aan de eisen van Milieukeur. Ook het telen van gewassen op water (eventueel in meerdere lagen en onder LED-verlichting) komt in 2015 in aanmerking.

Bron: RVO.nl

December 2015 - Energielijst 2015 gepubliceerd
De belangrijste wijzigingen in de Energielijst (EIA subsidie) voor 2015 t.o.v. 2014 zijn:

• Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen
De voorwaarde dat alle investeringen uit het pakket  van energie-investeringen die ook apart in de regeling worden genoemd ook aan de daargenoemde technische eisen moeten voldoen is geschrapt. Om de energiebesparing zonder deze aanvullende technische eisen wel te borgen is, is de vereiste labelsprong aangescherpt. De maatregelen moeten er voor zorgen dat een labelsprong van drie labels wordt gemaakt waarbij de energie-index ten minste 0,40 moet afnemen, of dat het gebouw label A krijgt, waarbij de energie-index maximaal 1,05 bedraagt.

• Direct gasgestookt stralingspaneel
Bij het direct gasgestookt stralingspaneel is de ondergrens van minimaal 8 kW verwijderd.

• Warmtepomp (luchtgerelateerd)
Om lucht/lucht-warmtepompen op dezelfde manier te boordelen als water/water- en water/luchtwarmtepompen is de correctie op gelijktijdigheid verlaagd van 130% naar 100%.

• Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht
De luchtkanalen zijn uit de omschrijving verwijderd.

• HR-glas
Voor HR-glas komt in 2015 € 150 per m2 glas in aanmerking.

• Isolatie voor bestaande constructies
De minimaal vereiste toename van de warmteweerstand bij isolatie van bestaande constructie is verhoogd van 1,50 naar 2,00 m2 K/W.

• Vervanging van bestaande binnenverlichting
De voorwaarde is toegevoegd dat het moet gaan om vervanging van T8-binnenverlichting


• LED-verlichtingssysteem
De eisen zijn aangescherpt. Met name de vereiste lumen/Watt verhouding is verhoogd.

• Isolatie van koel- of vriesruimten
Deze techniek is uit de Energielijst 2015 verwijderd.

• Energiezuinige koeling van serverruimten en bestaande datacenters
Bij de koeling van serverruimten is nog een energiebesparing te behalen. Om dit te stimuleren is voor de energetisch beste technieken een omschrijving in de regeling opgenomen.

• Energieopslag bij scheepsmotoren
Scheepsgeneratoren draaien vaak met een laag rendement, omdat de stroomvraag vaak laag is. Wanneer op schepen de mogelijkheid bestaat om opgewekte stroom op te slaan, kunnen generatoren op hun optimale werkingspunt draaien. Ze maken dan minder draaiuren en het specifiek brandstofverbruik gaat omlaag.

• Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking
Per 1 januari 2014 mag bij elektriciteitsaansluitingen van maximaal 3 x 80 A onbeperkt worden gesaldeerd. Dit houdt in dat het eigen elektriciteitsverbruik onbeperkt mag worden weggestreept tegen de eigen elektriciteitsopwekking. Dit heeft ervoor gezorgd dat het financiële voordeel voor zonnepanelen is toegenomen. Dit geldt met name voor systemen met een vermogen tot 25 kW. Daarom komen systemen tot 25 kW niet meer in aanmerking. Daarnaast komt voor systemen groter dan 25 kW alleen nog het aantal kW piekvermogen boven de 25 kW in aanmerking.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze subsidiespecialisten.

Bron: RVO.nl


September 2014 - Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2015 gepresenteerd.
Wat verandert er voor de WBSO en RDA subsidieregeling?

De WBSO percentages voor 2015 gelijk aan die van 2014. Deze bedragen:
- het percentage van de 1e schijf is 35%;
- het percentage van de 1e schijf voor starters is 50%;
- de bovengrens van de 1e schijf is € 250.000;
- het percentage van de 2e schijf is 14%;
- de maximale bijdrage per fiscale eenheid per jaar, is € 14 miljoen;
de bedragen voor de zelfstandigenaftrek inclusief de extra aftrek voor starters zullen nog worden geïndexeerd.

Het RDA-percentage blijft eveneens gehandhaafd op 60%.

Voorts wordt een passage uit de wet WVA met ingang van 2016 geschrapt. Het gaat om de passage waarin is geregeld dat niet-ondernemers (kennisinstellingen) die opdrachten kregen voor het verrichten van S&O vanuit het Nederlandse bedrijfsleven gebruik kunnen maken van de WBSO. Het zg. contract-research wordt dus binnen de WBSO afgeschaft.

Het beschikbare budget voor de S&O-afdrachtsvermindering in 2015 bedraagt € 794 miljoen. Het beschikbare budget voor de RDA in 2015 bedraagt € 238 miljoen.

Bron: www.RVO.nl


30 December 2013 - Milieulijst 2014 is gepubliceerd

Milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor de MIA subsidie, zijn terug te vinden op de Milieulijst die jaarlijks gepubliceerd wordt. Op de nieuwe Milieulijst voor 2014 staan investeringen waarbij 13,5%, 27% of 36% van de investeringskosten mag worden afgetrokken van de fiscale winst. Komt de investering in aanmerking voor de VAMIL dan mag tot 75% van de investering vervroegd worden afgeschreven.
Het budget voor 2014 voor de MIA bedraagt € 93 miljoen. Het budget voor de VAMIL in 2014 bedraagt € 38 miljoen. 

De Milieulijst 2014 is anders ingedeeld ten opzichte van de voorgaande jaren. Reden voor deze herindeling is een betere aansluiting bij de ontwikkelingen in (milieu-)beleid en milieutechnologie. De Milieulijst 2014 is ingedeeld in zes milieuthema’s:
0 Thema-overstijgende milieu-innovatie; 
1 Grondstoffen en afval; 
2 Voedselvoorziening en landbouwproductie; 
3 Mobiliteit; 
4 Klimaat en lucht; 
5 Ruimtegebruik; 
6 Bebouwde omgeving.
 
Enkele nieuwe items op de Milieulijst zijn:
- afvalscheidingsinstallatie o.b.v. enzymen
- duurzame melkgeitenstal
- ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
- volautomatische optische aardappelsorteerinstallatie
- uitsluitend elektrisch aangedreven voertuig
- Plugin-hybride personenauto
- Duurzaam nieuw gebouw volgens BREAAM NL
- Duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.2
- Duurzaam gerenoveerd gebouw volgens LEED BD+C
- Gerenoveerd of nieuw gebouw met Slimbouwen Keurmerk
- Muurbegroeiingssysteem

Wilt u meer informatie over de Milieu-investeringsaftrek of de VAMIL? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Contactpagina > 

Bron: Staatscourant nr. 35120
 

30 december 2013 – EIA 2014 is gepubliceerd
De fiscale stimuleringsregeling Energie InvesteringsAftrek (EIA) 2014 gepubliceerd.
De EIA biedt ondernemers een fiscaal voordeel wanneer er wordt geïnvesteerd in energiebesparende bedrijfsmiddelen.
In 2014 kan 41,5% van het EIA-waardige investeringsbedrag extra worden afgetrokken van de fiscale winst.

De belangrijkste wijzigingen voor 2014 zijn:
- EIA is niet mogelijk in combinatie met de SDE+ 2014.
- Het drempelbedrag voor energie-investeringen is verhoogd naar € 2.500.
- De maximum ruimtetemperatuur voor energiezuinige koelinstallaties is verhoogd van 12 graden Celsius naar 16 graden Celsius. Hierdoor wordt ook energiezuinige koeling gestimuleerd voor ruimtes met temperaturen tussen 12 en 16 graden Celsius. 
- Voor HR-glas wordt ook een minimale lichtdoorlatendheid toegevoegd.

Nieuwe items op de lijst zijn:
- Eutectische transportkoeling. Hiermee kan koude worden geladen in een stilstaand voertuig.
- Hybride power take off aandrijving. Hiermee wordt voorkomen dat de hoofdmotor van een vrachtwagen langdurig in een ongunstig toerenbereik wordt belast.
- Hydraulische teruglevervoorziening van remenergie.
- Vleugelvoortstuwing t.b.v. een efficiëntere voortstuwing van een schip.
- Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij grootkeukens.
- Cycloondroger.
- Warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers.
- Direct gasgestookt condenserend warmtedoorstroomtoestel met een rendement van meer dan 100% op onderwaarde.
Wilt u meer informatie over de Energie-Investeringsaftrek? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Contactpagina > 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


December 2013 - Subsidie op milieu- en energiezuinige investeringen aan banden
De energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving (Vamil) worden structureel gekort. Dit is te merken aan het minimuminvesteringsbedrag dat voor deze regelingen omhoog gaat van € 450 naar € 2.500. Een investering in een bedrijfsmiddel van minder dan € 2.500 wordt dus uitgesloten van deze investeringsfaciliteiten.

Bron: www.rijksoverheid.nl

September 2013 - Wijzigingen voor de WBSO en RDA 2014
Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2014 gepresenteerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Voor de WBSO:
- de bovengrens van de 1e schijf wordt verhoogd van € 200.000 naar € 250.000 ;
- het percentage van de 1e schijf gaat van 38% naar 35% ;
- de verrekening van een S&O-verklaring die een deel van het jaar betreft, kan met de loonheffing in het hele jaar verrekend worden ;
- iedere ondernemer kan in 2014 een jaaraanvraag indienen.
Verder blijft:
- het percentage van de 1e schijf voor starters 50% ;
- het percentage van de 2e schijf 14% ;
- het plafond € 14 miljoen.
De bedragen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen, inclusief de extra aftrek voor zelfstandige starters, zullen worden geïndexeerd. Zodra deze bedragen bekend zijn zullen we dit publiceren op onze website.
Het budget voor de WBSO bedraagt in 2014 € 740 miljoen.
 
Voor de RDA:
het percentage van de RDA gaat van 54% naar 60%.
Het budget voor de RDA bedraagt in 2014 € 302 miljoen.

Bron: Agentschap NL


Juni 2013 - Afdrachtvermindering onderwijs stopt per 1 januari 2014 en wordt vervangen door de subsidieregeling Praktijkleren
De afdrachtvermindering onderwijs wordt per 1 januari 2014 vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. De subsidieregeling zal worden uitgevoerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het OCW stelt 209 miljoen euro beschikbaar voor deze nieuwe regeling.
 
Voor wie?
De nieuwe subsidieregeling is bedoeld voor mbo-leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), hbo-studenten in techniek en agro die gecombineerd leren en werken, wetenschappelijk onderzoekers of technologisch ontwerpers en promovendi.
Stagiaires op vmbo- en mbo-niveau, voormalig werklozen die werden opgeleid tot startkwalificatieniveau en studenten die een niet-technische hbo-opleiding volgen behoren niet tot de doelgroep van de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren.
 
De belangrijkste voorwaarden om voor een bijdrage in het kader van de subsidieregeling Praktijkleren in aanmerking te komen zijn:
- alleen volledige onderwijsprogramma’s die recht geven op een erkend (kwalificerend) diploma op MBO of HBO;
- de opleiding moet geregistreerd zijn in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho).
 
De exacte voorwaarden worden nog verder uitgewerkt. Na 1 januari 2014 kunnen de afdrachtverminderingen niet meer worden toegepast.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


28 juni 2013 - Nieuwe regeling tijdelijke willekeurige afschrijving
Ondernemers kunnen van 1 juli 2013 tot het einde van dit jaar direct tot de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen afschrijven en van de belasting aftrekken. Hierdoor kunnen ondernemers hun belastingafdracht de komende jaren verminderen.
De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Weekers van Financiën en minister Kamp van Economische Zaken.
 
De regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving gaat per 1 juli 2013 in en loopt tot eind dit jaar. Zowel bedrijven die vennootschapsbelasting als bedrijven die inkomstenbelasting betalen kunnen gebruik maken van de regeling. Bedrijfsinvesteringen die in de tweede helft van dit jaar worden gedaan kunnen eenmalig tot maximaal de helft willekeurig worden afgeschreven.
Willekeurig afschrijven betekent dat een ondernemer het eerste jaar zelf bepaalt hoeveel van de investering wordt afgetrokken van de belasting. Voorwaarde is dat de investering, bijvoorbeeld een machine, voor 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen.

Bron: www.rijksoverheid.nl


4 maart 2013 - Nieuwe fiscale voordelen voor bedrijfsinvesteringen op komst
Het kabinet wil een flinke eenmalige impuls op bedrijfsinvesteringen. "Bedrijven kunnen in 2013 direct 50% van hun investering afschrijven, normaal is dat maximaal 20%", aldus staatssecretaris Frans Weekers van Financiën.
 
Het doel van de hogere afschrijving is om bedrijven tijdelijk meer financiële armslag te geven voor het doen investeringen en daarmee een bijdrage te leveren aan de binnenlandse economische groei. Dat voordeel bedraagt € 630 miljoen in 2013 en € 165 miljoen in 2014. De regeling is onderdeel van het pakket aan maatregelen dat binnenkort door het kabinet aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Daarnaast gaat Weekers samen met banken en institutionele beleggers onderzoeken hoe de Nederlandse export een extra steuntje in de rug kan worden gegeven. Om de exportgoederen tegen concurrerende financieringsvoorwaarden te kunnen blijven aanbieden, wil Weekers samen met banken en institutionele beleggers onderzoeken hoe de bestaande kredietgaranties zo innovatief en slim mogelijk kunnen worden ingezet om exportfinancieringen te verkrijgen.

Bron: www.rijksoverheid.nl


31 december 2012 – Energielijst 2013 gepubliceerd
EIA subsidie 2013: In 2013 mag 41,5% van de investeringskosten in bedrijfsmiddelen zoals gepubliceerd op de Energielijst 2013 extra worden afgetrokken van de fiscale winst.
Voor 2013 is voor de EIA subsidieregeling een budget van € 151 miljoen beschikbaar. 
In de Energielijst 2013 zijn nieuwe onderdelen opgenomen en diverse onderdelen zijn gewijzigd t.o.v. de Energielijst 2012. Een selectie van de wijzigingen vindt u hieronder.

Gebouwde omgeving:
- Per 1 januari 2013 moeten in Nederland verkochte lucht-lucht warmtepompen (airconditioningsystemen) tot 12 kW voorzien zijn van een energielabel op basis van de SCOP (seasonal coefficient of performance). Omdat niet alle warmtepompen in 2013 verplicht worden voorzien van het nieuwe energielabel, kunnen warmtepompen die voldoen aan de bestaande methodiek met COP–rendementseisen ook nog in aanmerking komen.
- Nieuw is de laagdebiet afzuigkap in grootkeukens.
- Voor isolatie, glas en LED verlichting zijn wijzigingen doorgevoerd.
- Nieuw is de mogelijkheid om EIA aan te vragen voor dakisolatie in combinatie met witte dakbedekking.

Processen:
Adiabatische luchtkoeler voor datacenters en serverruimten, energiezuinige handdroger en de HF HR-lader voor tractiebatterijen zijn nieuwe categorieën.

Transport:
Nieuw bij transport zijn : LZV (lange en zware vrachtwagens), automatische snelheidsbegrenzing, luchtgordijn en verplaatsbare schotten bij geconditioneerd transport.

Duurzame energie:
Nieuwe categorieën zijn: Dak- en gevelpanelen met geïntegreerde zonnecollector en zonne-energiesysteem voor het gecombineerd opwekken van elektriciteit en warmte.

Voor meer informatie over de EIA subsidieregeling kunt u terecht op onze website, of neemt u contact met ons op >

Bron: Agentschap NL


28 december 2012 - Staatsecretaris Weekers van Financiën gaat het gebruik van de Innovatiebox vereenvoudigen.
Vanaf 1 januari 2013 kan op verzoek  25% van de winst aangemerkt worden als innovatieboxwinst (met een maximum van € 25.000). Voor dit deel van de winst geldt dan een belastingtarief van effectief 5% in plaats van 20% of 25%. Ondernemers kunnen voor een periode van drie jaar de innovatieboxvoordelen op deze eenvoudige wijze bepalen. Na deze periode moet worden bepaald op de onderneming nog steeds kwalificeert voor de Innovatiebox en de forfaitaire bepalingswijze.

Door de maximering op een innovatieve winst van € 25.000 heeft de regeling vooral betekenis voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland.
De keuze kan jaarlijks worden gemaakt. Uiteraard kan ook de ‘normale’ wettelijke regeling worden benut als dat voordeliger is.
Voor meer informatie over de Innovatiebox kunt u contact opnemen met onze innovatieboxspecialisten


Bron: Het Financieele Dagblad 28 december 2012.


31 december 2011 – Milieulijst 2013 gepubliceerd
Op de nieuwe Milieulijst voor 2013 staan investeringen waarbij tot 36% van de investeringskosten mag worden afgetrokken van de fiscale winst. Het budget voor 2013 voor de MIA subsidie is € 101 miljoen. Het budget voor de VAMIL in 2013 bedraagt € 24 miljoen.

De Milieulijst 2013 is evenals in 2012 ingedeeld in negen milieuthema’s:
1 duurzame productiemiddelen
2 klimaatverandering
3 luchtverontreiniging
4 overlast en gezondheid
5 mobiele werktuigen en transportmiddelen
6 externe veiligheid en preventieve voorzieningen
7 biodiversiteit en natuurlijke omgeving
8 grondstoffenbesparing en hergebruik
9 afvalstromen.
 
De Milieulijst 2013 is op een aantal onderdelen vereenvoudigd.
- Het wordt voor vennootschappen en andere samenwerkingsverbanden gemakkelijker om voor de regeling een aanvraag in te dienen. Tot nu toe was elk van de vennoten verplicht zelf een aanvraag te doen voor MIA of Vamil-voordeel, maar voortaan is één gezamenlijke melding voldoende. Daarnaast wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen nieuwbouw, grootschalige renovatie en kleinschalige renovatie. In de praktijk bleek dat onderscheid tot verwarring te leiden.
Op andere punten is de lijst strenger geworden. Zo zijn de eisen aan duurzame stallen en duurzame kassen verscherpt.

Nieuwe categorieën in de Milieulijst 2013 zijn o.a.:
Apparatuur voor het vervaardigen van vleesvervangers, duurzaam hout in (onderdelen) van werk of een product, stroomreformer voor waterstofproductie, bestelauto met koeling op zonnecellen, milieuvriendelijke mobiele machine, vogelvriendelijke uv-refelecterende beglazing, apparatuur voor het actief verpakken van groeten en fruit, bandenpomp waarbij rekening wordt gehouden met de bandtemperatuur, bandsoort, buitentemperatuur e.d.

Voor meer informatie neemt u gerust, vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.
Meer informatie over de MIA/Vamil subsidieregeling vint u hier > en hier >

Bron: Staatscourant 2012 Nr. 25541


30 november 2012 - Definitieve wijzigingen WBSO RDA subsidie bekend
Op 23 november stuurde staatssecretaris Weekers van Financiën een brief aan de Eerste Kamer met de belangrijkste wijzigingen op het Belastingplan 2013. AgentschapNL heeft nu bekend gemaakt dat alle wijzigingen van de WBSO/RDA voor 2013 door zullen gaan, met uitzondering van de voorgenomen aanpassing van de zelfstandigenaftrek. Deze blijft in 2013 € 12.310 en de extra aftrek voor startende zelfstandigen blijft € 6.157.

De WBSO/RDA subsidieregeling wordt op de volgende punten gewijzigd:
• Verhoging van de bovengrens van de 1e schijf van € 110.000 naar € 200.000;
• Verlaging van het percentage van de 1e schijf van 42% naar 38%;
• Verlaging van het percentage van de 1e schijf voor starters van 60% naar 50%;
• Het S&O uurloon wordt afgerond naar boven op € 1 in plaats van de huidige afronding op € 5 naar boven;
• Ondernemers die een S&O-verklaring over 2013 ontvangen, moeten verplicht een mededeling doen van de gerealiseerde uren.
Het percentage van de 2e schijf blijft 14%. Het plafond blijft € 14 miljoen.

Voor de S&O-verklaringen over 2012 geldt een overgangsregime:
• Ondernemers die een RDA-beschikking hebben ontvangen, moeten een mededeling van de gerealiseerde uren doen;
• Ondernemers die een RDA-kosten/uitgaven beschikking hebben gehad moeten een mededeling van de gerealiseerde kosten en uitgaven doen;
• Ondernemers die alleen een S&O-verklaring (WBSO) over (een deel van) 2012 hebben ontvangen, moeten een mededeling van het aantal gerealiseerde uren doen als zij minder dan 90% van de uren uit de verklaring hebben gerealiseerd.
Voor vragen over de WBSO subsidieregeling kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialisten.

Bron: Agentschap NL


16 november 2012 - Voorgestelde wijzigingen WVA Onderwijs door Ministerie van Financiën teruggetrokken 
Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft de in het Belastingplan 2013 aangekondigde wijzigingen in de afdrachtvermindering onderwijs ingetrokken. Reden is de afschaffing van deze afdrachtvermindering in 2014.
Vooruitlopend op de afschaffing van de Afdrachtvermindering onderwijs en om het verlies aan besparing die in 2013 behaald zou worden te compenseren, zullen de bedragen van de Afdrachtvermindering Onderwijs in 2013 worden verlaagd met 3,41%.
 
De afdrachtvermindering onderwijs wordt per 1 januari 2014 vervangen door een subsidieregeling die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zal uitvoeren.

Bron: 2e nota van wijziging bij Belastingplan 2013


10 oktober 2012 - Wijzigingen Afdrachtvermindering Onderwijs
Om de Afdrachtvermindering Onderwijs toekomstbestendiger te maken heeft het kabinet een aantal maatregelen opgenomen in het belastingplan 2013.
 
De belangrijkste wijzigingen die in het belastingplan worden genoemd, zijn:
• het toetsloon vervalt;
• de afdrachtvermindering "onderwijs startkwalificatie" vervalt;
• De omvang van het te volgen opleidingsprogramma wordt bepalend voor de maximale periode van toepassing van de afdrachtvermindering.
 
Tegelijkertijd heeft het kabinet voorgesteld om een aanvullende afdrachtvermindering in te voeren voor varianten van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en werkend leren op hbo-niveau. Deze aanvullende afdrachtvermindering kan echter pas worden toegepast nadat de duale student zijn opleiding succesvol heeft afgerond. Dit moet worden aangetoond door een afschrift van het behaalde diploma.

Bron: Belastingplan 2013


19 september 2012 - Wijzigingen WBSO 2013
Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2013 gepresenteerd. De belangrijkste wijzigingen voor de WBSO subsidie zijn:
 
- De bovengrens van de 1e schijf wordt verhoogd van € 110.000 naar € 200.000.
- Het percentage van de 1e schijf wordt verlaagd van 42% naar 38%.
- Het percentage van de 1e schijf voor starters wordt verlaagd van 60% naar 50%.
- Het S&O uurloon wordt afgerond naar boven op 1 euro. Nu is dat nog 5 euro.
- De grens voor het doen van een mededeling over de gerealiseerde uren wordt opgetrokken van 90% naar 100%.
 
Het percentage van de 2e schijf (14%) en het plafond van 14 miljoen euro blijven op het niveau van 2012.
De bedragen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen, inclusief de extra aftrek voor zelfstandige starters, zullen worden geïndexeerd. Zodra deze bedragen bekend zijn zullen we dit vermelden op onze website.

Bron: Belastingplan 2013


Juli 2012 – Gewijzigde MIA/Vamil documenten
AgentschapNL heeft een gewijzigde brochure en een trefwoordenlijst voor de Milieulijst 2012 gepubliceerd. In deze nieuwe brochure is de tussentijdse wijziging van de Aanwijzigingsregeling MIA en Vamil verwerkt. Deze wijziging maakt onder andere MIA en Vamil voor zonnepanelen in combinatie met de vervanging van asbest mogelijk. De wijzigingen werden al op 14 juni 2012 door staatssecretaris Atsma gepubliceerd in de Staatscourant.
Hier vindt u meer informatie over de MIA en de Vamil subsidieregeling.

Bron: Agentschap NL


Juni 2012 - Aanpassing milieulijst 2012
Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem in combinatie met vervanging van asbesthoudende daken.
Met deze aanvulling wordt beoogd de combinatie van asbestverwijdering en aanleg van zonnepanelen te stimuleren. Milieu-investeringsaftrek (MIA subsidie) was al mogelijk op de vervanging van asbestdakplaten. Ook kon al een beroep worden gedaan op de Energie-investeringsaftrek (EIA subsidie) voor de aanschaf van zonnepanelen. De aanvulling van de Milieulijst maakt de combinatie van beide investeringen nog aantrekkelijker.
De wijziging van de Milieulijst van de MIA/Vamil is op 14 juni gepubliceerd in de Staatscourant en wordt op 1 juli a.s. van kracht.

Bron: Agentschap NL


4 april 2012 - Beleidsvoorstellen Terug naar boven